​hair designer.
momoco ishihara.jpg
erika otu.JPG
teruyuki taketani.JPG
top stylist・hair make
momoco ishihara
​stylist
​erika otu
owner 
teruyuki taketani
​assistant.
miyu.jpg
yuki nakata.JPG
kana okubo.J PG.JPG
chiaki usui.JPG
​spalist・carelist
miyu oka
​spalist・carelist
yuki nakata
spalist・carelist
chiaki usui
spalist・carelist
kana okubo