S T A F F​

momoco ishihara.jpg
erika otu.JPG
teruyuki taketani.JPG
top stylist / hair make
momoco ishihara
​stylist
​erika otu
owner 
teruyuki taketani
miyu.jpg
yuki nakata.JPG
kana okubo.J PG.JPG
chiaki usui.JPG
​carelist
miyu oka
​spalist / carelist
yuki nakata
spalist / carelist
chiaki usui
spalist / carelist
kana okubo
rika fujita.jpg
​spalist / carelist
rika fujita